Poslední save: 19:56 20.05.2024
Menu

Pravidla

Pravidla shardu Dark Paradise jsou sestavena na základě dlouholeté zkušenosti s hrou a chováním hráčů. Kladou si za cíl podpořit hratelnost, plynulost hry, dodržování základních pravidel lidského chování a fair-play. Jejich striktní dodržování je Game Mastery bez výjimky požadováno a vyžadováno. Dark Paradise si klade za cíl vytvoření světa pro ty, kdož jednají ve vzájemném vztahu s úctou a respektem.


Základní pravidla shardu

  1. Game Master (dále jen GM) je na serveru Dark Paradise nejvyšší autoritou.
  2. Znevážení této autority se trestá smazáním accountu.
  3. Rozhodnutí GM jsou pro hráče konečná a neoddiskutovatelná.
  4. GM může rozhodnout i jinak než v rámci pravidel, pokud to bude ve prospěch hry.
  5. Ceny a funkce všech věcí na serveru, včetně těchto pravidel se můžou na základě uvážení GM měnit s okamžitou platností.
  6. GM v žádném případě a za žádných okolností nenahrazují ztráty na majetku ve hře utržené a to ani v případě krádeží.

Všichni hráči na serveru jsou POVINNI chovat se podle obecně zažitých pravidel slušného chování. Pokud toto nebudete respektovat, bude Vám okamžitě smazán account bez náhrady.

Pravidla jsou dále rozdělena do následujících sekcí:

Pravidla pro logování, klienty a externí programy

Zneužívání herních bugů

Herní bug je jakákoliv chyba ve hře, nebo jejím nastavení, díky které se systém chová jinak, než je běžné. Mezi takové chyby patří zásadní chyby v ekonomice či všechny metody, jež nestandardním, neobvyklým či zrychleným způsobem umožní vykonání některé činnosti (zvláště trénink dovednosti). Zneužívání těchto chyb se trestá nejvyššími tresty. Povinností každého hráče je v případě nalezení těchto chyb o nich informovat GM.

Je taktéž zakázáno úmyslně zneužívat nastavení hry jiným způsobem než ke kterému je určeno. Jedná se například o zabití summonem, za který není hráči připsán kill.

Tréning a obecná herní pravidla

Bojová pravidla, zabití, PvP

Ve světě Dark Paradise je povolen beztrestný vzájemný boj mezi guildami opačného gardu i mezi sebou vzájemně a vzájemný boj hráčů všech vyznání proti PK. Pokud toto porušíte a zabijete hráče modrého charakteru, je vám přičteno jedno zabití (kill). Pokud pravidlo porušíte 3x, stanete se vrahem, tzv. PK - viz. rubrika Player Killers. Toto je zároveň jediný trest, jež viníka za zabití čeká. Nežádejte po správcích Dark Paradise za tuto smrt žádné další tresty ani je o těchto událostech neinformujte.

Ve světě Dark Paradise není zohledněno vzájemné vyhlašování statusu neutrality a války mezi guildami. Nezapomeňte proto, že jako člena bojové guildy vás mohou beztrestně kdykoliv napadnout a zabít i členové vlastní strany. Zároveň jako člen neutrální guildy nebudete moci nikoho beztrestně napadnout, ať máte vyhlášenou válku či nikoliv.

Verbální pravidla

Domy a soukromé vlastnictví

Pravidla pro pojmenování postav, jejich tituly, názvy obecně

Prodej a transfer accountů

Používání help systému

Sankce a vymahatelnost

Zabezpečení accountu proti krádeži

Následující pravidla jsou spíše doporučením, pokud však bude v průběhu řešení problému s krádeží, nebo ztrátou účtu, zjištěno jejich ignorování, bude toto považováno za nezájem o účet a věc nebude dále šetřena ani řešena a účet bude smazán.


Neznalost pravidel v žádném případě neomlouvá, takže si je ve vašem vlastním zájmu pořádně prostudujte a řiďte se jimi.

(-- Pokud používáte našeho průvodce, tudy vede cesta zpět do rubriky Nováčci --)

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů