Poslední save: 09:56 20.06.2024
Menu

Legendy

Prastarý nekromant

necromancer Kdesi hluboko v temnotách, daleko od všeho dění, v šeru, tam, na tom vysokém trůnu... z nenadání se pohnul stín. Pomalu... jako by to byl jediný pohyb za celé eony nehybnosti a spánku. Ač rozvážný a zdlouhavý, pohyb přesto trval jen sotva postřehnutelnou chvilku. Něco se probudilo a vzpomínalo.

"Nekromancie je v úpadku. Všichni to vědí. Ti, kdož jsou dnes považováni za mistry, znají jen zlomek toho, co znal v minulosti každý učedník. Dokonce se o nekromacii začalo mluvit jako o pouhém odvětví magie! Z kdysi mocných a děsivých necromancerů se staly groteskně se kroutící karikatury smrti, zmítány mocí, která se všude okolo lačně svíjí ve své nevyužívanosti. Vyšší nemrtví byli nahrazeni hloupými zombiemi, křehkými kostlivci a obyčejnými lichy. Spojení se světem duchů nemá žádné pevné základy, všechny cesty zeslábly a překryly se mlhou. Mausolea a pyramidy byly rozbořeny, temné věže zborceny. Prastaré artefakty byly ztraceny, zničeny a pohřbeny hluboko v zemi. Nekromancie je v úpadku."

Minulost však nejde zcela vymazat. Ne všechna kouzla byla zapomenuta, ne všechna síla vyprchala z artefaků. Ne všichni necromanceři jsou pryč, někteří jen znaveni světem odpočívají na svých trůnech tam, kde jsou nedotčeni "skutečným" světem. A stává se, že takový necromancer se probudí a zhrozí se, když spatří to, co zbylo z kdysi tak mocné společnosti.

"Co vědí o nekromancii? Nic! Jen slepě bloudí světem, aniž by věděli, co jsou skutečně zač a jakou moc okolo sebe mají. Ukájejí se pocitem falešné moci a neporazitelnosti. Jak smutné."

Hlava prastarého necromancera, sedícího na vysokém trůnu, byla bezvládně svěšena a plamen v prázdných očních důlcích byl na pokraji vyhasnutí. Vyzáblé ruce byly položeny v klíně a svíraly korunu z chladných kostí. Děsivou nehybnost celé scény umocňovalo mučivé, všudypřítomné ticho.

"Jak jen jim otevřít oči? Možná zlomek staré společnosti. Ano, to je dobrý nápad. Možná jim část dávné kultury v jejich rukou pomůže rozvzpomenout si."

Krátká myšlenka ustala tak náhle, jak vznikla. V trůnním sále byl klid, ale něco se dalo do pohybu. Soukolí existence se začalo na popud myšlenky pomalu otáčet a přineslo necromancerům mocný dar z dávných časů. Zvěsti praví o brnění nebývalé moci a síly, o artefaktu s kořeny v dávné minulosti, o brnění, které má necromancerům pomoci si rozvzpomenout. Praví o Ancestral Bone - Kostech po předcích.

...

První části této unikátní zbroje již byly vyzvednuty z těch nejhlubších a nejnebezpečnějších dungeonů. Ihned se okolo nich utvořila skupina starších necromancerů dnešního světa a podrobila je pečlivému bádání. Na pomoc dokonce přizvali nejváženější mágy a řemeslníky ve snaze zjistit, jak je možné, že v sobě může předmět takovou moc udržet a zdali by nebyli schopni napodobit tu brilantní práci z dávných časů. Mnoho dní a nocí společně bádali a nakonec našli teoretický a velmi nákladný způsob, jak probudit sílu podobnou té v prastarých kostech... kdyby měli dostatek potřebných vzácných surovin. Samozřejmě by šlo jen o pouhou napodobeninu dávného umění, ale na dnešní poměry by se jednalo o záležitost nevídané síly.

Prvně je prý zapotřebí předmětu, jehož moc je již sama o sobě dostatečně vysoká, aby udržela moc, která do něj bude vložena. Druhou, nejdůležitější přísadou je esence samotné smrti, která dodá předmětu sílu. Třetím, neméně důležitým komponentem je temná tekutina prosycená zlem. Ta je v celém výrobním procesu prostředníkem a nositelem síly smrti. Posledním komponentem potřebným k výrobě je nějaký materiál. I zde však musí jít o speciální suroviny. Bylo vyzkoušeno, že obyčejný kov nebo látka jsou natolik slabé, že auře smrti nejsou schopné odolat. O něco lepší vlastnosti vykazovala obyčejná kůže, ale ani ta nebyla schopná trvalému působení temné moci uvězněné v předmětu odolat...

...

Prastarý necromancer dál nehybně seděl na svém trůnu. Jeho životní síla, pokud vůbec kdy nějakou měl, už opět dřímala v měkké, starostlivé náruči smrti znavená tím chvilkovým vyrušením. Jen chvilkové vyrušení. Ano, to je správné pojmenování těchto událostí pro necromancera z dávných věků.

Copyright 1999-2024 Dark Paradise | Zásady ochrany osobních údajů